WSD – 600C Thee – side Seal

เครื่อง WSD – 600C Thee – side Sealing

WSD600C.tif

ข้อมูลทางเทคนิค

 1. ซิลสามทาง หกเซอร์โว เมนมอเตอร์เซอร์โว 1ดับเบิลคัทเซอร์โว 1 ฟีดดึงถุงเซอร์โว 4 และอินเวอร์เตอร์ 1
 2. วัตถุดิบที่นำมาใช้ทำ BOPP ,CPP, PET,ไนล่อน อลู เพอร์ไลท์ กระดาษลามิเนต
 3. ความเร็วในการตัด 160 ใบ/นาที , ความเร็วปกติ 100-120 ใบ/นาที
 4. ความเร็วในการดึงม้วนพลาสติก ≤ 35 เมตร / นาที
 5. สเปกของซอง ความกว้าง 80-600 มิล ,  ความยาว 80-500 มิล ( มีเพิ่มสลิปได้ )
 6. ความกว้างของการซิล 6-60 มิล
 7. แบบถุงที่สามารถทำได้ ซิล 3 ทาง ดัดเบิ้ลสแตนอัพเพ้าว์ ( สอดก้น ) พับก้น2 ซิปคู่
 8. ขนาดของม้วนฟิมล์ เส้นผ่าศูนย์กลาง 600*1250
 9. ความเที่ยงตรง บวกลบ 1 มิล
 10. การซิล ซิลแนวตั้ง 4 ชุด น้ำหล่อเย็น 4 ชุด ซิลแนวนอน5 ชุด +ตัวซิลซิป 1 น้ำหล่อเย็นแนวนอน 2 ชุด
 11. จำนวนตัวคุมอุณหภูมิ 22 ชุด
 12. การเพิ่มอุณหภูมิ ปกติจนถึง 360 องศา
 13. ใช้กำลังไฟทั้งหมด 50 กิโลวัต
 14. มิติโดยรวม กว้าง*ยาว*สูง 15420*1750*1900
 15. น้ำหนักสุทธิ 6500 กิโลกรัม
 16. สี โครงสร้างสึดำ ฝาปิด สีขาว
 17. เสียงลบกวน ไม่เกิน 75 db

WSD – 600C Thee – side Sealong

อุปกรณ์และการทำงาน

1. โครงสร้างตัวปล่อยม้วน

 • ไกค์แบบแนวตั้ง

1.1 การควบคุมแรงตึงของตัวปล่อยม้วน

 • ใช้เบรกไฟฟ้า+เบรกออโต้
 • การปล่อยม้วนแบบดึงอัตโนมัติ ควบคุมด้วยแดนส์ซิ่งโลเรอร์และเซนเซอร์ควบคุมความเร็วในการปล่อยม้วนอัตโนมัติ แกนปล่อยม้วนเป็นแบบแอร์ชาร์ป มีเพิ่มเพลาแบบธรรมดาให้ 2 ชุด

1.2. โครงสร้างของไกด์

 • เพลาเกียร์แบบยาว รูปแบบตัว(เค) ลักษณะแบบดึงขึ้นดึงลง
 • ใช้มอเตอร์ชิงโคไนซ์ขับเคลื่อน
 • ใช้ตาแมวจับเส้นหรือขอบ
 • ความละเอียดในการตาม0.5มิล
 • ขอบเขตในการปรับ 150 มิล
 • เพิ่มแขนปล่อยม้วนสำหรับป้องกันม้วนยับ

 

WSD – 600C Thee – side Sealong

 

1.3. ตัวพับแผ่นพับบนล่าง

 • ปรับแบบแมนนวน

1.4. การซีลแนวตั้ง

 • ระบบซีลและระบบหล่อเย็น ใช้โครงสร้างสปริงในการควบคุม
 • ตัวขับเคลื่อนใช้มอเตอร์เมนขับเคลื่อนเพลาลูกเบี้ยวดึงทำการขึ้นลง
 • จำนวนของตัวซีลมี 4 ชุด น้ำหล่อเย็น 4 ชุด
 • ความยำว 800 มิลลิเมตร

1.5.ตัวใส่และซีลซิปแนวตั้ง

 • ระบบซีลและระบบหล่อเย็นใช้โครงสร้ำงสปริงในกำรควบคุม เมือหยดุเครื่องตวั ซีลดำ้นล่ำงจะเลื่อนตัวลงมำข้ำงล่ำงเองอัตโนมัติ เมื่อเดินเครื่องจะขึ้นมำในต ำแหน่งเดิม อัตโนมัติ
 • ตัวขบัเคลื่อนใช้มอเตอร์เมนขับเคลื่อนเพลำลูกเบี้ยวให้ท ำกำรขึ้นลง
 • จ ำนวนของตัวซีลมี 2 ชุด น ้ำหล่อเย็น 2 ชุด

1.6.กำรซีลแนวนอน

   -ระบบซีลและระบบหล่อเย็น ใช้โครงสร้ำงสปริงในกำรควบคุม

   -ตวัขบัเคลื่อนใช้มอเตอร์เมนขับเคลื่อนเพลำลูกเบี้ยวให้ท ำกำรขึ้นลง

   -จ ำนวนของตัวซีลมี 4 ชุด น ้ำหล่อเย็น 2 ชุด -ควำมยำว 640 มิลลิเมตร
ซีลแนวนอนสำ หรับขอบซิป

   -ซีลร้อน 1 ชุด อลัตร้ำโซนิค 2 ชุด

1.7.กำรดึงถุง

   -ใชลู้กยำงกดทบั

   -ใชร้ะบบเซอร์โวในกำรควบคุม

   -ใชส้ำยพำนและเฟืองในกำรขบัเคลื่อน

   -ใชร้ะบบคอมพิวเตอร์ควบคุมควำมตึงอตัโนมตัิ 

1.8.กำรควบคุมควำมตึงในส่วนกลำงเครื่อง

   -ใช้ลูกกลิ้งแบบเคลื่อนที่ได้

   -ใชค้อมพิวเตอร์ควบคุม

   -ใช้เซนเซอร์ตรวจจับลูกกลิ้งแบบเคลื่อนที่ได้ ให้ควบคุมเซอร์โวตรงกลำงเพื่อเพิ่ม และลด เพื่อหยุดเพื่อเดินหน้ำพร้อมกัน

   -ขอบเขตกำรปรับตั้งแรงดึง 0.1-0.2 มิลลิเมตร (ปรับตั้งด้วยคอมพิวเตอร์ เพิ่ม ขนำดหรือลดขนำดโดยอตัโนมตัิ)

1.9.กำรขับเคลื่อนส่วนกลำง

  -ใชเ้ซอร์โวมอเตอร์พำนำโซนิก

  -ใช้เซอร์โวเกียร์อัตรำทด 1ต่อ 10

  -ใชค้อมพิวเตอร์ควบคุมทั้งระบบ

2.0 การจับภาพ

   -ใชเ้ซนเซอร์ในกำรจบัภำพ -ควำมแม่นย ำประมำณ 0.01-0.25 มิลลิเมตร
   -กำรจบัภำพกำรคน้หำบวกลบ 3 มิลลิเมตร

   -กำรเพิ่มหรือทด บวกลบ(เออเลอร์) 3 มิลิเมตร

   -กำรจับภำพก่อนหน้ำหรือหลังคอมพิวเตอร์จะเพิ่มขนำดหรือลดขนำดให้อัตโนมัติ

WSD – 600C Thee – side Sealong3

 

2.1.ระบบควำมร้อน

   -ใชส้ำยเทมส์ในกำรวดัอุณหภูมิ

   -กำรควบคุมใชค้อมพวิเตอร์ควบคุม ใช้PID(ระบบควบคุมแบบป้อนกลับค่ำ เพื่อลด ควำมคลำดเคลื่อน) ในกำรปรับ

   -ใชโ้ซลิตสเตสรีเลในกำรควบคุมควำมร้อน

   -ขอบเขตอุณหภูมิ ปกติจนถึง 360องศำ

   -ต ำแหน่งวัดอุณหภูมิ ตรงกลำงของฮีทเตอร์

2.2.ชุดใบมีด

   -โครงสร้ำงใบมีด ใบมีดด้ำนบนสำมำรถปรับได้ ใบมีดดำนล่ำงล๊อคตำยตัว

   -ใบมีดแบบสปริงควบคุม

   -ใชเ้ซอร์โวในกำรขบัเคลื่อนแบบอิสระ

   -ใบมีดสำ รอง 1ชุด 2.3.ระบบทำ ซองสแตนอพัเพำ้ส์

   -ระบบปล่อยม้วนอัตโนมัติ ควบคุมแรงดึงแบบแมนวน

   -ใชส้ำมเหลี่ยมในกำรพบั

   -ตัวเจำะรูกลมอัตโนมัติ พร้อมกำรล๊อคต ำแหน่ง

2.4.ระบบตวัเจำะรู

   -โครงสร้ำงฐำนแบบธนู

   – ควบคุมด้วยคอมพิวเตอร์ผ่ำนโซลิสเตสรีเลและสลีนอยส์วำลว์

   -จำ นำนตัวเจำะ อยู่ท้ำยรำยกำร

   -กระบอกลมของไตห้วนั

2.5.ฮีทเตอร์แนวนอน

   -20 มิลลิเมตร 5 อนั

   -30 มิลลิเมตร 5 อนั

   -40 มิลลิเมตร 5 อนั

   -50 มิลลิเมตร 5 อนั

2.6 ไดคทั หนำ้เครื่อง 1 ชุด

ไดคัท

 

2.7 ตัวปล่อยม้วนแบบ 2 ชั้น เพลำแบบ แอร์ชำร์ป(ลม)

2.8 เพลำแบบธรรมดำ อย่ำงละอัน บน ล่ำง

2.9 เพิ่มอุลตร้ำโซนิค เป็นสองตัว

3.0 ควำมกว้ำงช่วงหน้ำเครื่อง(ส ำหรับใส่ตัวเจำะ) เป็น 4200มิล

3.1 ฮีทเตอร์หลังซิปเพิ่มควำมยำวเป็น 800 มิล ตัวหล่อเย็น 450มิล

3.2 ตวัเจำะวคีทั มำตรฐำน 150มิล 1ตวั 250มิล 1 ตัว

3.3ตวัเจำะกลม 6 มิล มำตรฐำน 150 มิล 1ตวั 250 มิล 1 ตัว

3.4ตวัเจะกมล 8 มิล มำตรฐำน 150 มิล 1ตวั 250 มิล 1 ตัว

3.5 ตัวเจำะ corner cut มำตรฐำน 150 มิล 1ตวั 250 มิล 1 ตัว 

3.6เพิ่มฐานติดตั้งตัวเจาะรู 4 ชุด

3.7เซอร์โวมอเตอร์ และเซอร์โวไดร์เวอร์ เป็นของ Panasonic หน้าจอทัสกรีน เป็นของไต้หวันแถมตัวซีว ขนาดยาว 800มิล แนวตั้ง หน้ากว้าง10มิล 2ชุด 

 

 

 

 

สอบถามราคาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ที่

Tel: 02-4515197-8

Fax. 02-4515196

Email- sjbdimporter@gmail.com